رمز بازی سرزمین مردگان

کلید ~ یا همون پ رو هنگام بازی بزنید

و

allammo = مهمات بی نهایت


MINIGUN = تفنگ کالیبر 50

sniper = تفنگ دوربین دار

axe = تبر اتشین

all = دادن همه چیزها